Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Filmkado per 10 augustus 2017

Bij het tekenen van de opdracht is een afschrift van de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan altijd een nieuw exemplaar opvragen bij opdrachtnemer.

1 Algemene voorwaarden
Definities
Opdrachtnemer: Het Filmkado (KvK 64878104) gevestigd te Tilburg, hierna te noemen: “opdrachtnemer”.
Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen: “opdrachtgever”.
Productie: “Het Filmkado” de door de opdrachtnemer geproduceerde film, te weten, het bevatte beeld, het geluid en eventueel overig (opdracht gerelateerd) materiaal uitgewerkt tot een korte film waarin de persoon in zijn of haar kracht staat.

2 De opdracht
Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever gehouden de omschreven opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. De opdracht zoals omschreven in het “Toestemmingsformulier”. De opdrachtnemer spant zich in om de verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen tot tevredenheid van de opdrachtgever uit te voeren.

3 Geheimhouding
De opdrachtnemer zal informatie en gegevens betreffende de opdrachtgever en/of de door de opdrachtgever verstrekte informatie die in het kader van de opdracht bij opdrachtnemer bekend zullen worden vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer kan collega’s raadplegen en daarvoor de productie gebruiken voor trainingsdoeleinden. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zal niets aan derden worden verstrekt.

4 Promotie
Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder toestemming van opdrachtgever, of diens nabestaanden in geval van overlijden van opdrachtgever, de productie openbaar te maken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5 Eigendomsvoorbehoud en bewaartermijn
5.1 De opdrachtgever is pas eigenaar van de productie als de betaling is ontvangen. ‘Eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright overgaan op de opdrachtgever. Het auteursrecht en copyright blijven ten alle tijden van opdrachtnemer (zie artikel 7).
5.2 Mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vermeld op het “Toestemmingsformulier” door opdrachtgever zal de productie aan de door de opdrachtgever aangewezen persoon/personen door de opdrachtnemer worden verstrekt.
5.3 De opdrachtgever heeft het recht zelf te bepalen waar, wanneer en aan wie deze productie wordt vertoond. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de productie niet het recht om wijzigingen aan de brengen in de productie, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.
5.4 Voor producties die gemaakt worden voor offline gebruik worden de eventuele muziekrechten door opdrachtnemer afgekocht. Wanneer na oplevering van de productie de opdrachtgever alsnog besluit de productie online te zetten, dan is dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
5.5 Opdrachtnemer zal de productie, in overeenstemming met de opdrachtgever digitaal opslaan voor een termijn van 10 jaar. Opdrachtnemer zal de productie, te weten: de ruwe, onbewerkte versie van het gesprek, in overeenstemming met de opdrachtgever digitaal opslaan voor een termijn van 5 jaar.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op de website is onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en drukfouten.
6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct danwel indirect, veroorzaakt door de inhoud van de productie.
6.3 Mocht opdrachtnemer op een of andere wijze aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid als volgt beperkt:
Voor zover de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
Indien schade niet door de verzekering wordt gedekt of indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van de productie.

7 Copyright
Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij opdrachtgever. De opdrachtgever dient toestemming te vragen aan de opdrachtnemer om meer kopieën van een videoproductie te maken.
In geval van copyright schending is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gebruik van rechten van derden door opdrachtgever, indien opdrachtgever de productie kopieert of publiceert.

8 Einddatum
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet behalen van een afgesproken einddatum of deadline, als er tijdens de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever niet tijdig informatie of gegevens zijn aangeleverd. Opdrachtnemer zal opdrachtgever ervan tijdig (minstens twee dagen van tevoren) op de hoogte brengen als de afgesproken einddatum niet kan worden behaald, onder opgave van de reden en schriftelijk.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de eventueel aangeleverde eigen media door opdrachtgever.

9 Overmacht.
9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van opdrachtnemer en noch krachtens een wet, een rechtshandeling noch in verkeer geldende opvattingen voor de rekening van opdrachtnemer komt.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien- of niet voorzien, waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen;
9.3 Opdrachtnemer mag de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Mocht deze periode langer zijn dan twee maanden, dan is één ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Mocht een partij de overeenkomst toch na twee maanden willen voortzetten, komen partijen dit in goed overleg overeen. Mocht één van de partijen de overeenkomst niet willen voortzetten, dan wordt de overeenkomst beëindigd.

10 Facturatie, levering & betaling
Opdrachtnemer hanteert een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na ondertekening van de opdracht, te weten het “Toestemmingsformulier”, te worden overgemaakt.
Starten en levering van de productie geschiedt na definitief akkoord van de opdrachtgever en na betaling aan opdrachtnemer.
Betaling van het restant bedrag (overige 50%) dient te geschieden binnen 14 dagen na filmopnamen.

11 Betaling
De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur/ na filmopname. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:
Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten.
Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente. Opdrachtnemer schakelt een incassobureau in. Indien de betaling van de door opdrachtnemer toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer incassokosten te vorderen, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,- (zegge; veertig euro).

 

12 Wijziging van de overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijzigingen of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover ten spoedigste inlichten.
Indien een vast bedrag is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.
Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk overeen gekomen worden.

 

13 Ontbinding van de overeenkomst.
De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in de volgende gevallen onmiddellijk opeisbaar: na het sluiten van de overeenkomt:
– indien aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal of kan voldoen;
– indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stelling voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is volgens opdrachtnemer.
In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander ontneemt opdrachtnemer het recht van het vorderen van schadevergoeding niet.
Opdrachtnemer behoudt zich haar recht voor de overeenkomst te ontbinden indien er aan het product dusdanige aanpassingen dienen te worden gedaan en waardoor opdrachtnemer niet meer achter haar eigen product kan staan. Opdrachtnemer zal in dat geval de bestede tijd wel bij de opdrachtgever in rekening brengen. De redenen hiervan zullen schriftelijk kenbaar worden gemaakt.